STATUTUL REDACTIEI

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM este o persoana juridica de drept privat, afiliata ca organ de presa Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN, neguvernamentala, non profit si apolitica.

Asociatia REDACTIA ROPAGANISM este constituita si functioneaza potrivit prevederilor legii referitoare la asociatii si fundatii.

Asociatia  REDACTIA ROPAGANISM dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii sale in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Bucuresti Sector 2.

Asociatia REDACTIA ROPAGANISM isi desfasoara activitatea in conditiile si cu respectarea legislatiei romane in vigoare.

CAPITOLUL 2

ASOCIATII, DENUMIREA SI DURATA ASOCIATIEI  REDACTIA ROPAGANISM

Art.2.1. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM ia fiinta in baza acordului de vointa liber consimtit si neviciat a membrilor fondatori.

Art.2.2. Membrii Asociației REDACTIA ROPAGANISM pun in comun pentru o cat mai buna desfasurare a activitatii cunostiintele lor teoretice si practice in domeniul mediei, aportul lor in munca, precum si o contributie baneasca reprezentand suma totala de 200 lei, in vederea constituirii patrimoniului Asociatiei  REDACTIA ROPAGANISM.

Art.2.3. Asociatia va purta numele  REDACTIA ROPAGANISM.

Prin hotararea Adunarii Generale, la propunerea Consiliului Director, Asociatia  REDACTIA ROPAGANISM va putea sa se personalizeze prin sigla cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Asociatia REDACTIA ROPAGANISM are stampila proprie, cont bancar in lei si in valuta precum si un site propriu. 

Art.2.4. Sediul Asociației  REDACTIA ROPAGANISM  va fi in mun. Bucuresti, str. Grigore Ionescu, nr. 63, Sector 2. Sediul poate fi ulterior transferat la o alta adresa prin hotararea Adunarii Generale, hotarare luata cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot al Asociației REDACTIA ROPAGANISM.

De asemenea, Asociatia REDACTIA ROPAGANISM poate constitui, in urma hotararii Adunarii Generale, filiale si sucursale in tara si in strainatate, cu conditia respectarii legislatiei in vigoare. 

Art.2.5. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM se constituie pe o perioada nelimitata, personalitatea juridica a acesteia poate inceta doar in conditiile legii si  prezentului Statut.

CAPITOLUL 3

SCOPUL SI OBIECTIVELE Asociației REDACTIA ROPAGANISM:

Art.3.1. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM are drept scop promovarea si apararea libertatii presei, a libertatii de exprimare si a libertatii de constiinta.

Art.3.2. Pentru realizarea scopului, Asociatia REDACTIA ROPAGANISM isi propune ca obiective principale:

 1. Editarea de publicatii scrise ori electronice care sa promoveze scopurile asociatiei
 2. Realizarea de emisiuni audio-vizuale care sa promoveze libertatea presei, libertatea de exprimare si libertatea de constiinta
 3. Organizarea de congrese, simpozioane, dezbateri si colocvii in conformitate cu scopurile asociatiei
 4. Editarea de carti, brosuri, CD-uri ori DVD-uri sau alte formate de comunicare menite sa promoveze scopurile asociatiei
 5. Dezvoltarea de parteneriate cu alte organizatii de media ori alte entitati cu scopuri similare ori compatibile

CAPITOLUL 4

PATRIMONIUL Asociației REDACTIA ROPAGANISM

Art. 4.1. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM, pentru realizarea obiectului de activitate si a scopului propus, va avea un patrimoniu initial de 200 lei constituit in numerar, varsat integral pe numele si la dispozitia Asociației REDACTIA ROPAGANISM, constituit prin contributia in cote egale a membrilor fondatori, iar dupa acordarea personalitatii juridice, acesta va putea fi majorat in functie de necesitatile impuse de activitatea practica. Majorarea patrimoniului prin contributia membrilor Asociației REDACTIA ROPAGANISM se va putea decide prin hotararea Adunarii Generale, hotarare luata cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot.

Majorarea patrimoniului Asociației REDACTIA ROPAGANISM se va face prin contributii egale a tuturor membrilor, atragerea de surse de finanțare externe ascociației, prin desfășurarea de activități proprii sau prin atragerea de alte resurse financiare / materiale de la terți.

Patrimoniul Asociației REDACTIA ROPAGANISM se va compune din bunuri mobile si imobile, mijloace banesti obtinute prin contributia membrilor fondatori, sponsorizari, donatii, daruri, subventii sau orice alte surse de venit prevazute si admise de lege, obținute in tara sau strainatate, destinate sa foloseasca exclusiv realizarii scopurilor Asociației REDACTIA ROPAGANISM.

Art.4.2. Contributiile si donatiile pot fi valorice, bunuri etc. si vor fi inscrise intr-un registru special.

Art.4.3. Patrimoniul Asociației REDACTIA ROPAGANISM nu poate fi utilizat in alte scopuri decat acelea prevazute in prezentul Statut. 

Art. 4.4. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM prin intreaga sa activitate trebuie sa asigure conservarea si mentinerea patrimoniului sau marirea acestuia, cu respectarea obiectivelor Asociației REDACTIA ROPAGANISM si ale dispozitiilor legale in vigoare.

Art.4.5.  Contractele, acordurile, transferurile de numerar si de valori ca si in genere, operatiunile financiare privind fondurile Asociației REDACTIA ROPAGANISM  sunt aduse la indeplinire in baza hotararilor Adunarii Generale, de catre Consiliul Director.

Art.4.6. Nici unul din asociatii Asociației REDACTIA ROPAGANISM nu raspunde cu bunurile sau veniturile proprii pentru angajamentele asumate de asociatie. Veniturile Asociației REDACTIA ROPAGANISM provin din:

 • contributia lunara a membrilor fondatori, asociati si observatori care este constituita dintr-o cotizatie lunara in suma fixa; 
 • taxa de inscriere; 
 • dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
 • venituri realizate din activitati economice;
 • donatii, sponsorizari sau legate;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si de la bugetul local;
 • venituri obținute din accesarea de fonduri nerambursabile din bugetul de stat/bugetul consolidat al Uniunii Europene;
 • venituri obtinute din organizarea de cursuri de formare si perfectionare a mediatorilor precum si a cursurilor de formare a formatorilor;
 • alte venituri prevazute de lege si statut.

Cuantumul cotizatiei in suma fixa, precum si a contributiei in cota procentuala va fi stabilit prin hotarare a Adunarii Generale.

CAPITOLUL 5

MEMBRII ASOCIAŢIEI REDACTIA ROPAGANISM

Art.5.1. Dobândirea calităţii de membru: 

 1. Membru fondator – persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu, indiferent de profesie, sex, naţionalitate, cetăţenie, origine socială, convingeri politice şi religioase care au decis constituirea Asociației REDACTIA ROPAGANISM şi au întocmit actele constitutive şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 • adera la scopurile prevazute in prezentul statut
 1. Membru asociat – orice persoană cu capacitate deplină de exerciţiu, indiferent de profesie, sex, naţionalitate, cetăţenie, origine socială, convingeri politice şi religioase care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 • adera la scopurile asociatiei
 • este primit in conformitate cu statutul asociatiei
 1. Membru de onoare – oricare dintre personalitatile vietii publice, culturale si stiintifice, din tara si din strainatate care prin prestigiul si renumele lor pot contribui voluntar la sprijinirea si realizarea obiectivelor Asociației REDACTIA ROPAGANISM.

Art. 5.2. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM este constituita din membri fondatori, membri asociaţi si membri de onoare. 

Art.5.2.1 Membrii fondatori au următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a participa la dezbaterile Adunarii Generale, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale şi de a vota, personal sau prin reprezentant; în situaţia reprezentării, membrul reprezentat are obligaţia de a înainta personal procura sub semnătură privată la secretariatul Asociației REDACTIA ROPAGANISM pana la inceperea sedintei sub sancţiunea neluării în seamă. Procura se poate întocmi doar în favoarea unui membru fondator, iar un membru fondator poate reprezenta maxim un alt membru fondator şi maxim doi membri asociaţi prin procură sub semnătură privată;
 2. Dreptul de a alege şi de a fi ales în conducerea asociației;
 3. Dreptul de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la măsurile care vor fi luate şi la documentele supuse dezbaterii;
 4. Dreptul de a avea acces la toate informaţiile ce privesc activitatea asociației;
 5. Dreptul de veto la Comitetului Membrilor Fondatori, în condiţiile în care acest lucru se impune;
 6. Dreptul de a participa la toate acţiunile asociației;
 7. Dreptul de a primi medieri din partea asociației;
 8. Dreptul de a propune şi alte activităţi în interesul asociației şi al membrilor săi;
 9. Dreptul de a se retrage din asociație cu un preaviz de 15 zile calendaristice, adresat în scris Consiliului Director, fără altă formalitate;
 10. Dreptul de a folosi gratuit logo-ul şi sintagma „membru al Asociației REDACTIA ROPAGANISM” în interesul asociației.

Membrii fondatori au următoarele obligaţii:

 1. Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare, ale statutului Asociației REDACTIA ROPAGANISM, ale Regulamentului de Ordine Interioară, ale hotărărilor Adunarilor Generale 
 2. Să-şi îndeplinească atribuţiile ce le revin;
 3. Să respecte şi să îndeplinească hotărârile organelor de conducere ale asociației şi ale Comitetului Membrilor Fondatori ai asociației. Să participe la lucrările Adunarii Generale, personal sau prin reprezentant;
 4. Să informeze asociația asupra tuturor problemelor de importanţă deosebită din cadrul domeniului de activitate;
 5. Să achite în termen cotizaţia lunară stabilită;
 6. Să-şi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopurilor şi obiectivelor asociației;
 7. Să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor asociației sau care aduc atingere intereselor generale ale acestuia şi membrilor săi;
 8. Să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces prin intermediul asociației.

Art.5.2.2. Membrii asociaţi au următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a participa la dezbaterile Adunarii Generale, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi a Aunarii Generale şi de a vota, personal sau prin reprezentant; în situaţia reprezentării, membrul reprezentat are obligaţia de a înainta personal procura sub semnătură privată la secretariatul Asociației REDACTIA ROPAGANISM cu cel puţin o zi înainte de data reprezentării sub sancţiunea neluării în seamă. Procura se poate întocmi în favoarea unui alt membru, iar un membru poate reprezenta maxim doi membri prin procură sub semnătură privată;
 2. Dreptul de a alege şi de a fi ales în conducerea asociației;
 3. Dreptul de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la măsurile care vor fi luate şi la documentele supuse dezbaterii;
 4. Dreptul de a avea acces la toate informaţiile ce privesc activitatea asociației; 
 5. Dreptul de a propune pe ordinea de zi orice alte probleme decât cele înscrise;
 6. Dreptul de a participa la toate acţiunile asociației;
 7. Dreptul de a propune şi alte activităţi în interesul asociației şi al membrilor săi;
 8. Dreptul de a se retrage din asociație cu un preaviz de 15 zile calendaristice, adresat în scris Consiliului Director, fără altă formalitate;
 9. Dreptul de a folosi gratuit logo-ul şi sintagma „membru al Asociației REDACTIA ROPAGANISM” în interesul Asociatiei.

Membrii asociaţi au următoarele obligaţii:

 1. Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare, ale statutului Asociației REDACTIA ROPAGANISM, ale Regulamentului de Ordine Interioară, ale hotărărilor Adunarii Generale 
 2. Să işi îndeplinească atribuţiile ce le revin;
 3. Să respecte şi să îndeplinească hotărârile organelor de conducere ale asociației şi ale Comitetului Membrilor Fondatori al asociației;
 4. Să participe la lucrările Adunarii Generale, personal sau prin reprezentant;
 5. Să informeze asociație asupra tuturor problemelor de importanţă deosebită din cadrul domeniului de activitate;
 6. Să achite în termen cotizaţia lunară stabilită;
 7. Să-şi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopurilor şi obiectivelor asociației;
 8. Să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor asociației sau care aduc atingere intereselor generale ale acestuia şi membrilor săi;
 9. Să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces prin intermediul asociației.

Art.5.2.3. Membrii de onoare au următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a participa la dezbateri în Adunarea Generala;
 2. Dreptul de vot consultativ;
 3. Dreptul de a participa la toate acţiunile şi evenimentele organizate de către Asociația REDACTIA ROPAGANISM;
 4. Dreptul de a propune şi alte activităţi în interesul asociației şi al membrilor săi;
 5. Dreptul de a nu achita cotizaţia lunară stabilită.

Membrii de onoare au următoarele obligaţii:

 1. Să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor asociației sau care aduc atingere intereselor generale ale asociației şi ale membrilor;
 2. Să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces prin intermediul asociației.

5.2.4. Calitatea de membru este inalienabila, netransmisibila la succesori.

Art.5.3. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM poate primi noi membri asociati pe parcursul functionarii sale, prin hotararea Adunarii Generale care urmeaza sa decidă asupra cererii de inscrire ca membru asociat cu votul a doua treimi din numarul total a membrilor Consiliului Director, prin vot secret in conditiile legii.

Anterior solutionarii prin vot a cererii de dobandire a calitatii de membru asociat, cel in cauza  va putea  participa la solicitarea Consiliului Director la sedinta  consiliului pentru a-si sustine cererea.

La solutionarea cererii se va avea in vedere indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 5.1. si 5.2. din prezentul statut.

Art.5.4. Calitatea de membru (fondator, asociat, observator) se suspenda:

 • in cazul neachitarii timp de 3 luni a cotizatiei lunare stabilite;
 • in cazul in care decide Comisia de Disciplina;

Suspendarea se decide de catre Consiliul Director la propunerea Comisiei de disciplina prin emiterea unei decizii si mentionarea perioadei suspendarii. 

La incetarea perioadei de suspendare, Comisia de disciplina notifica in scris Consiliului Director despre incetarea termenului, acesta din urma, in urmatoarea sedinta a Consiliului decide daca prelungeste suspendarea, repune in drepturi persoana in cauza sau dispune excluderea acesteia.

Cel suspendat poate contesta propunerea de suspendare a Comisia de Disciplina, in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicării propunerii de suspendare.

Consiliul Director va analiza contestatia in urmatoarea sedinta, decizia finala fiind adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul total al membrilor, prin vot secret, in conditiile legii si prezentului statut.

Art.5.5. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM poate retrage calitatea de membru (fondator, asociat, observator):

I – la cerere, renuntarea benevola trebuind notificata in scris Consiliului Director cu cel putin 15 zile calendaristice in prealabil, fara indeplinirea altor formalitati;

II – prin excludere, in urmatoarele situatii:

1-in cazul in care nu respecta dispozitiile legii si prezentului Statut;

2-in cazul in care nu se prezinta nemotivat la doua sedinte consecutive ale adunarii generale sau la trei sedinte consecutive ale Consiliului Director, in  masura in care este membru al acestuia;

3-daca nu si-a achitat cotizatia lunara timp de 6 luni;

4-in caz de sanctiune disciplinara;

5-daca nu mai indeplineste cumulativ conditiile impuse de art. 5.1. si 5.2. din prezentul statut.

6-daca, dupa expirarea suspendarii, Consiliul Director decide excluderea membrului.

III – prin deces.

Excluderea se hotareste de catre Consiliul Director cu o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor prin vot secret.

Cel exclus poate contesta propunerea de excludere a Comisiei a de Disciplina, in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicării hotărârii de excludere.

Consiliul Director va analiza contestatia in urmatoarea sedinta, decizia finala fiind adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul totalal membrilor, prin vot secret, in conditiile legii si prezentului statut.

Art.5.6. Incompatibilitati

Art.5.6.1. Membrul caruia i s-a aplicat o sanctiune disciplinara nu poate detine timp de patru ani de la data aplicarii respectivei sanctiuni, functia de Presedinte al  Asociației REDACTIA ROPAGANISM, de membru al Consiliului Director, de membru al Comisiei juridice si de disciplina, nu poate fi cenzor sau nu poate face parte din Comisia de cenzori, ori de membru al Comisiilor de specialitate.

Art.5.6.2.  In cadrul Consiliului Director o persoana nu poate detine cumulativ doua sau mai multe functii.

Art.5.6.3.  Cenzorul si Presedintele nu pot detine orice alta functie in cadrul Asociației REDACTIA ROPAGANISM. 

Art.5.6.5. Nu poate sa fie detinuta o functie de conducere in Consiliul Director, de cenzor sau de membru care detine o alta functie in cadrul altui departament. 

Art.5.6.6. Face exceptie de la prevederile de mai sus situatia interimatului.

CAPITOLUL 6

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI

Art.6.1.

(1) Organele de conducere si control ale Asociației REDACTIA ROPAGANISM:

6.1.1 Adunarea generala

6.1.2 Consiliul Director

Art.6.2. Adunarea Generala a membrilor este organul suprem de conducere al Asociației REDACTIA ROPAGANISM si se compune din totalitatea membrilor.

Art. 6.3. Adunarea Generala se intruneste in sesiune ordinara cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea anului financiar. 

Adunarea Generala se intruneste la finalul mandatului Consiliului Director in sesiune extraordinara electiva si ori de cate ori este necesar in sesiune extraordinara.

Art.6.4. Convocarea Adunarii Generale a membrilor in sesiune ordinara sau extraordinara se face de catre Consiliului Director sau la cererea a cel putin 1/4 din numarul membrilor.

Art.6.5. Convocarea Adunarii Generale se face in scris, prin email, fax, prin orice mijloace care sa asigure luarea la cunostiinta a convocarii.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri de modificari ale statutului Asociației REDACTIA ROPAGANISM, convocarea va cuprinde textul integral a propunerilor.

Art.6.6. Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru adunare, iar in cazuri exceptionale și urgente cu cel putin 7 zile inainte de data fixata pentru Adunare.

Art.6.7. Adunarea Generala este legal constituita si poate adopta hotarari atunci cand la adunare este prezenta majoritatea membrilor cu drept de vot al Asociației REDACTIA ROPAGANISM, personal sau prin reprezentant. Fiecare membru cu drept de vot prezent poate reprezenta alti membri conform art. 5.2. .

Daca la prima adunare nu se intruneste numarul cerut de membri cu drept de vot se face o noua convocare in minim 15 zile calendaristice de la data primei intruniri. Aceasta a doua intrunire se considera statutară indiferent de numarul celor prezenti si poate adopta hotarari valabile cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu exceptia cazurilor in care legea, statutul, Regulamentului de Ordine Interioara prevad alt cvorum de sedinta si de vot. 

Art.6.8. Hotărârile Adunării Generale, luate cu respectarea legii, a statutului şi a Regulamentului de Ordine Interioară sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociației REDACTIA ROPAGANISM chiar daca nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva.

Toate deciziile Adunării Generale vor fi afişate pe site-ul Asociației REDACTIA ROPAGANISM si / sau la sediul acesteia pentru ca toţi membrii să ia cunoştinţă de conţinutul lor.

Termenul de contestaţie al deciziilor Adunarii Generale este de 15 zile de la data afişării pe site sau la sediul asociației. Contestaţiile se vor depune la secretariatul Asociației REDACTIA ROPAGANISM în termenul stabilit şi vor fi soluţionate de către Consiliul Director în termen de maxim 30 de zile. 

Sancţiunea nedepunerii în termen a contestaţiei este respingerea acesteia ca tardivă.

Orice plângere înaintată instanţelor judecătoreşti fără parcurgerea procedurii prealabile va fi considerată prematură.

Art.6.9. Adunarea Generală este condusă de Consiliul Director. Se va numi un secretar de sedinta, care va întocmi procesul-verbal de desfăşurare a adunării şi care va consemna ordinea de zi şi discuţiile purtate.

             Secretarul Adunării Generale va redacta procesul-verbal care va cuprinde: 

a) modul în care a fost convocată Adunarea Generala şi caracterul ei;

b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfasoară Adunarea Generala; 

c) numărul si calitatea membrilor prezenţi; 

d) componenţa prezidiului Adunării Generale; 

e) ordinea de zi votată de Adunarea Generală si orice propunere avansata de Comitetul Membrilor Fondatori;

f) luările de cuvânt; 

g) hotarârile adoptate, modalitatea de votare şi numărul de voturi aferente fiecarei hotarari;

h) orice alte activităţi desfăşurate în Adunarea Generală.  

Hotărârile Adunarii Generale a membrilor se iau prin vot (deschis sau secret) cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul celor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel de legislaţia în vigoare, prezentul statut şi a Regulamentului de Ordine Interioară.

Hotărârile care privesc modificarea prezentului statut, a patrimoniului, schimbarea sediului Asociației REDACTIA ROPAGANISM, dizolvarea Asociației REDACTIA ROPAGANISM se pot lua doar prin vot secret, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor.

Lucrarile Adunarii Generale se consemneaza intr-un proces verbal care va fi semnat pe fiecare pagina de catre Presedinte, membrii Consiliului Director si secretarul Adunarii Generale.

In  cazul in care unul dintre membrii Comitetului Membrilor Fondatori si-au manifestat dreptul de veto, in conditiile prevazute de prezentul statut, hotararile Adunarii Generale in cauza sunt lipsite de eficacitate.

Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, Actului Constitutiv, dispozitiilor prezentului statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii cu drept de vot.

Art. 6.10.  Adunarea Generala decide, prin vot secret:

a) cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot asupra:

– stabilirea obiectivelor si strategiei generale ale Asociației REDACTIA ROPAGANISM;

– taxei de inscriere si contributiei lunare a fiecarui membru al Asociației REDACTIA ROPAGANISM; 

-aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil, descarcarea de gestiune;

-oricaror alte atributii prevazute de legislatia in vigoare;

-numirii membrilor de onoare al Asociației REDACTIA ROPAGANISM;

– decide retribuirea persoanelor din conducerea asociației, personalului contractual si al cenzorului; 

-alegerii si revocarii membrilor Consiliului Director;

-alegerii si revocarii Presedintelui Asociației REDACTIA ROPAGANISM;

-alegerii si revocarii cenzorului;

-stabilirii si schimbarii sediului Asociației REDACTIA ROPAGANISM;

-infiintarii de filiale si sucursale.

b) Cu o majoritate de doua treimi din numarul total al membrilor cu drept de vot asupra:

-modificarii patrimoniului;

-modificarii actului constitutiv si a statutului;

-dizolvarii si lichidarii Asociației REDACTIA ROPAGANISM.

Art. 6.11. Adunarea Generala extraordinara electiva, se intruneste la finalul mandatului organelor de conducere si control si al Comisiilor, in vederea alegerii noilor membrii ale acestora. 

Adunarile Generale extraordinare elective sunt legal constituite numai cu prezenta majoritatii membrilor care au dreptul de a participa si de a vota la Adunarea Generala.

Cu cel putin 3 luni anterior datei desfasurarii alegerilor, Consiliul Director va adopta, la propunerea Comisiei de Resurse Umane Regulamentul pentru Organizarea Alegerilor organelor Asociației REDACTIA ROPAGANISM. Regulamentul va ramâne definitiv în termen de 30 de zile de la data afisarii sale la secretariatul si pe site-ul Asociației REDACTIA ROPAGANISM.

In cadrul Adunarii Generale extraordinare elective votul este secret.

Presedintele Asociației REDACTIA ROPAGANISM va fi ales cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot al Asociației REDACTIA ROPAGANISM.

Daca exista mai mult de 2 candidati pentru functia de Presedinte al Asociației REDACTIA ROPAGANISM si nici unul dintre candidati nu reuseste sa intruneasca o majoritate de jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot exprimate sau intre primii doi candidati se inregistreaza balotaj, se va organiza un al 2-lea tur de scrutin intre primii 2 candidati, care au intrunit cel mai mare numar de voturi.

Vor fi alesi in calitate de membri ai Consiliului Director acei candidati care vor intruni cel mai mare numar de voturi.

Adunarea Generala extraordinara electiva va alege 3 membri ai Consiliului Director, Cenzorul, 3 membrii ai Comisiei de disciplina si 3 membrii ai Comisiei de Resurse umane.

Convocarea Adunarii Generale extraordinare elective se va face in scris, prin email, fax, prin orice mijloace care sa asigure luarea la cunostiinta a convocarii cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea adunarii de catre Presedintele Asociației REDACTIA ROPAGANISM.

Candidaturile se vor depune cu cel putin 30 zile calendaristice anterior datei intrunirii Adunarii Generale extraordinare elective in scris la sediul Asociației REDACTIA ROPAGANISM, secretariatul asociației avand obligatia de a inregistra cererile in registrul de intrari-iesiri si a publica pe site-ul asociației si a afisa la sediul acesteia lista candidatilor cu cel putin 10 zile anterior datei intrunirii Adunarii Generale extraordinare elective. 

Art.6.12. Secretariatul Asociației REDACTIA ROPAGANISM are obligatia de a informa in scris, prin email, fax, prin orice mijloace care sa asigure luarea la cunostiinta de catre membrii asociației privind data intrunirii Adunarii Generale, precum si a posta pe site-ul asociației si de a afisa la sediul acesteia ordinea de zi a ședinței cu cel putin 15 zile in prealabil in cazul Adunarilor Generale ordinare, 7 zile in cazul Adunarilor Generale extraordinare si 29 de zile in cazul Adunarilor Generale extraordinare elective.

Art.6.13. Asociatul care intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale este interesat personal sau prin sotul sau sotia sau rudele acestuia nu va putea lua parte nici la deliberare nici la vot.

Art.6.14. CONSILIUL DIRECTOR este format din 3 membri : 

– Presedinte, 

-Vicepreședinte, 

– Secretarul general, 

  si sunt desemnati de catre Adunarea Generala a membrilor cu drept de vot ai Asociației REDACTIA ROPAGANISM prin vot secret.

O persoana poate detine, in aceeasi functie, maxim doua madate succesive.

Membrii Consilului Director se aleg dintre membrii Asociației REDACTIA ROPAGANISM cu drept de vot cu o vechime de minimum 1 an in cadrul asociației, cu exceptia membrilor fondatori. 

Activitatea Consiliului Director este coordonata de Presedintele Asociației REDACTIA ROPAGANISM care indeplineste in acelasi timp si functia de presedinte al Consiliului Director.

In conditiile revocarii vreunui membru al Consiliului Director de catre Adunarea Generala pe durata mandatului sau vacantarii locului in cadrul Consiliului Director, locul acestuia va fi luat pana la finalul mandatului de catre un membru interimar, in ordinea voturilor exprimate in cadrul Adunarii Generale elective extraordinare sau propunerea persoanei care a detinut locul vacant conform Regulamentului de Ordine Interioara.

Art.6.16. Consiliul Director se intruneste in sedinte lunare si ori de cate ori este necesar la convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin unul dintre membrii Consiliului.

Lucrarile sedintei se consemneaza în registrul de procese-verbale si se semneaza de toti membrii Consiliului Director prezenti la sedinta. Registrul poate fi consultat de catre membrii interesati. 

  În exercitarea atributiilor sale, Consiliul Director adopta hotarâri.

Art.6.17. Consiliul Director poate adopta hotarari atunci cand la sedinta este prezenta majoritatea membrilor consiliului, personal.

Daca la prima convocare nu se intruneste numarul cerut de membrii, se face o noua convocare in maxim 48 de ore de la data primei intruniri. Aceasta a doua intrunire se considera statutara, indiferent de numarul celor prezenti si poate adopta hotarari valabile cu majoritatea simpla de voturi a celor prezenti. In caz de egalitate a numarului de voturi, Presedintele va avea votul decisiv.

In cazul in care este imposibila organizarea intrunirii fizice a Consiliului Director la propunerea Presedintelui sau la cererea a cel putin unul dintre membrii consiliului, se poate recurge la alte forme de lucru care sa permita adoptarea democratica a deciziilor, respectiv la dezbaterea si votul prin corespondenta electronica.

Art.6.18. Convocarea membrilor Consiliului Director se va putea face cu cel putin 3 zile in scris, prin posta electronica sau telefonic, prezentandu-se ordinea de zi a sedintei.

Anuntul de sedinta, precum si ordinea de zi vor fi afisate pe site-ul asociației REDACTIA ROPAGANISM cu cel putin 3 zile inainte.

Art.6.19. Consiliul Director este condus de Presedintele Asociației REDACTIA ROPAGANISM sau in lipsa acestuia de catre Directorul executiv si/sau Secretarul General. Se va numi un secretar de sedinta care va intocmi procesul verbal de desfasurare al sedintei in care se vor consemna ordinea de zi si discutiile purtate.

In situatia in care lipseste atat presedintele consiliului, Directorul executiv si Secretarul general,  Consiliul Director va fi condus de catre un alt membru al Consiliului Director desemnat de catre Presedintele Consiliului Director.

Hotararile Consiliului Director se iau prin vot deschis, cu votul a cel putin doua treimi din numarul total al celor membrilor Consiliului Director. 

Membrii Consiliului Director pot stabili cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate statutare ca pentru anumite probleme hotararile sa fie adoptate prin vot secret.

Dezbaterile Consiliului Director, au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de Presedinte sau la cererea a cel putin unul dintre membrii Consiliului, cu cel putin 3 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei.

Membrul Consiliului Director interesat personal sau prin sotul sau, parintii sau fratii sai intr-o chestiune supuse deciziei Consiliului Director, va putea participa in sedinta strict pentru a-si exprima pctul de vedere insa nu va putea lua parte la dezbateri si la vot.

La intalnirile Consiliului Director, pot participa fara drept de vot si alti membrii asociati.

Art.6.20. Membrii Consiliului Director raspund individual pentru actiunile lor care privesc activitatea asociației  in fata Adunarii Generale a Asociației REDACTIA ROPAGANISM. 

Art.6.21. Demiterea  intregului Consiliu Director se face de catre Adunarea Generala prin vot secret cu o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot ai Asociației REDACTIA ROPAGANISM. Demiterea unui membru al Consiliului Director se face la propunerea Comisiei de disciplina.

In cazul demiterii unui membru sau al intregului Consiliu Director se intruneste Adunarea Generala extraordinara electiva.

Art.6.22. Consiliul Director va aproba bugetul anual al Asociației REDACTIA ROPAGANISM, intocmit si propus de catre Directorul financiar-contabil pe care il va inainta si supune votului Adunarii Generale.

Bugetul va fi intocmit pe capitole si articole, distinct sumele pentru personal, materiale si cheltuieli diverse.

Art.6.23. In cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului bugetar Consiliul Director va prezenta un raport de activitate si situatia financiara in fata Adunarii Generale.

Art.6.24. Consiliul Director este organ deliberativ in cadrul Asociației REDACTIA ROPAGANISM si fiecare membru are drept de vot.

Art.6.25. Membrii Consiliului Director, prin hotararea Adunarii Generale pot fi remunerati cu o retributie baneasca proportionala cu raspunderea si activitatea depusa.

Art. 6.26. Atributiile Consiliului Director sunt:

– aproba si modifica Regulamentul de Organizare Interioara, Regulamentul de Organizare al Alegerilor, 

–  traseaza directiile de activitate si urmareste modul in care s-au realizat acestea;

– prezinta Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociației REDACTIA ROPAGANISM;

– incheie acte juridice in numele si pe seama Asociației;

– aproba organigrama si politica de personal al Asociației;

– aproba fisele de post;

– solutioneaza contestatiile depuse impotriva propunerilor de suspendarea a calitatii de membru in Asociatia REDACTIA ROPAGANISM, propunerile de excludere si sesizarile de incompatibilitate inaintate de catre Comisia de Disciplina in conformitate cu Statutul, Regulamentul de Ordine Interioara

– decide dupa necesitati angajarea si concedierea persoanelor care indeplinesc diferite activitati administrative sau de specialitate, cu exceptia cenzorilor si a functiilor de conducere;

– formuleaza propuneri cu privire la primirea de membri de onoare;

– decide acordarea calitatii de membru observator si membru asociat al Asociației REDACTIA ROPAGANISM;

– intrepinde alte masuri necesare bunei desfasurari a activitatii asociației;

– judeca contestatia declarata impotriva deciziei disciplinare a Comisiei de disciplina;

– orice alte sarcini, asa cum sunt prevazute de legislatia in vigoare si prezentul statut.

Art.6.27. PRESEDINTELE Asociației REDACTIA ROPAGANISM are urmatoarele atributii:

 • inainte de a-si prezenta candidatura trebuie sa puna la dispozitia tuturor membrilor obiectivele pe care le are in vedere de-a lungul mandatului sau. In caz de nerespectare flagranta a acestor obiective, membrii cu drept de vot si Consiliul Director al Asociației REDACTIA ROPAGANISM pot propune demiterea sa;
 • Presedintele se alege dintre membrii asociati cu drept de vot si cu o vechime de minimum 5 ani in cadrul Asociației REDACTIA ROPAGANISM sau dintre membrii fondatori.
 • negociaza, avand mandat de la Consiliul Director, conditiile afilierii la alte asociatii, uniuni, federatii, confederatii etc.
 • Prezideaza sedintele Consiliului Director al Asociației REDACTIA ROPAGANISM si Adunarile Generale, cu exceptia Adunarilor Generale in care se discuta situatia sa;
 • prezinta in fiecare Adunare Generala rapoarte privind activitatea desfasurata de Consiliul Director si face propuneri pentru imbunatatirea acesteia;
 • Asigura si verifica toate aspectele de functionare legala ale asociației, impreuna cu Comisia de Resurse umane;
 • Intruneste, la nevoie, Consiliul Director al asociației si Adunarea Generala;
 • coordoneaza punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale;
 • reprezinta Asociația REDACTIA ROPAGANISM in raporturile cu persoanele juridice sau fizice, romane sau straine, institutii sau organe de stat
 • semneaza in numele Asociației REDACTIA ROPAGANISM orice contract în urma hotărârii Consilului Directorsi urmareste ca drepturile si obligatiile sa fie indeplinite;
 • identifica si propune incheierea de parteneriate cu diverse organizatii;
 • autorizeaza plati pentru Asociația REDACTIA ROPAGANISM in numerar sau prin banca alaturi de Directorul financiar-contabil, Directorul executiv si Director Administrativ;
 • exercita votul decisiv in Consiliul Director;
 • mediaza gratuit personal sau deleaga persoana care sa medieze orice litigiu survenit intre membrii fondatori, asociati, observatori referitor la exercitarea profesiei de mediator;
 • furnizeaza informatii necesare Directorului executiv in vederea elaborarii planului strategic anual;
 • poate delega atributiile sale sau parte din acestea unui alt membru din Consiliul Director, stabilindu-i limitele si competentele;
 • isi aduce contributia la indeplinirea obiectivelor asociației;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege,  Regulament de Ordine Interioara si prezentul statut.

Art.6.28. SECRETARUL GENERAL al Asociației REDACTIA ROPAGANISM are urmatoarele atributii:

 • inainte de a-si prezenta candidatura trebuie sa puna la dispozitia tuturor membrilor obiectivele pe care le are in vedere de-a lungul mandatului sau. In caz de nerespectare flagranta a acestor obiective, membrii cu drept de vot si Consiliul Director al Asociației REDACTIA ROPAGANISM pot propune demiterea sa;
 • se alege dintre membrii asociati cu drept de vot si cu o vechime de minimum 5 ani in cadrul Asociației REDACTIA ROPAGANISM sau dintre membrii fondatori;
 • asigura legatura intre Consiliul Director si membrii asociației;
 • organizeaza sedintele Consiliului Director si Adunarile Generale;
 • verifica ca sedintele de Consiliului Director sa fie desfasurate in conditii statutare;
 • verifica mandatele de reprezentare ale participantilor la Adunarea Generala;
 • se asigura de legalitatea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Director si Adunarii Generale;
 • executa sarcinile incredintate de Adunarea Generala, Consiliul Director si Presedinte;
 • solicita rapoarte de activitate lunare membrilor Comisiei de disciplina si Comisiei  de Resurse umane;
 • colaboreaza cu Directorii de departamente la organizarea intalnirilor, sedintelor de lucru, seminariilor, conferintelor, congreselor etc. in care este angajată asociația REDACTIA ROPAGANISM;
 • asigura informarea membrilor asociației asupra activitatilor intreprinse de Asociatia REDACTIA ROPAGANISM, a zilelor desfasurarii Adunarilor Generale si a sedintelor Consiliului Director;
 • aduce la cunostinta membrilor asociației hotarile Adunarii Generale;
 • intocmeste raportul lunar de activitate pe care il prezinta Consiliului Director;
 • furnizeaza informatii necesare Directorului executiv in vederea elaborarii planului strategic anual;
 • poate delega atributiile sale sau parte din acestea unui alt membru din Consiliul Director, stabilindu-i limitele si competentele;
 • isi aduce contributia la indeplinirea obiectivelor asociației;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege,  Regulament de Ordine Interioara si prezentul statut.

Art.6.30. DIRECTORUL EXECUTIV al Asociației REDACTIA ROPAGANISM are urmatoarele atributii:

 • inainte de a-si prezenta candidatura trebuie sa puna la dispozitia tuturor membrilor obiectivele pe care le are in vedere de-a lungul mandatului sau. In caz de nerespectare flagranta a acestor obiective, membrii cu drept de vot si Consiliul Director al Asociației REDACTIA ROPAGANISM pot propune demiterea sa;
 • se alege dintre membrii asociati cu drept de vot si cu o vechime de minimum 5 ani in cadrul Asociaței REDACTIA ROPAGANISM sau dintre membrii fondatori.
 • asigura buna desfasurare a activitatii asociației interactionand cu fiecare dintre membrii Consiliului Director;
 • colaboreaza cu fiecare departament pentru aducerea la indeplinire a obiectivelor propuse in Adunarea Generala si Consiliul Director;
 • prezinta lunar Consiliului Director un raport de activitate;
 • pune in aplicare hotararile Adunarii Generale si deciziile Consiliului Director;
 • intocmeste si supune aprobarii Adunarii Generale la inceputul fiecarui exercitiu bugetar, cuantumul retributiilor persoanelor din conducerea Asociației REDACTIA ROPAGANISM si al personalului contractual;
 • analizeaza activitatile asociației, propune solutii si informeaza Consiliul Director si Adunarea Generala;
 • este responsabil de managementul activitatii Asociației REDACTIA ROPAGANISM (pune in practica proiectele  si programele Asociației REDACTIA ROPAGANISM  inclusiv prin initierea de noi programe, in conformitate cu strategia si principiile elaborate de Adunarea Generala si Consiliul Director;
 • este responsabil alaturi de Directorul financiar-contabil de mobilizarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatii Asociației REDACTIA ROPAGANISM, de gestionare acestor resurse cu respectarea prevederilor legale si al conditiilor statutare, prezentand un raport Consiliului Director;
 • are responsabilitatea principala a managementului general al Asociației REDACTIA ROPAGANISM in care se include identificarea oportunitatilor de finantare, implementarea strategiei asociației supervizarea finantelor, implementarea programelor existente, relatiilor publice si resurselor umane;
 • intocmeste si conduce procesul de planificare anuala, propune si implementeaza strategia asociației/ planuri operationale anuale;
 • contribuie la strangerea resurselor necesare indeplinirii obiectivelor asociației si asigura dezvoltarea institutionala al acesteia;
 • supravegheaza performantele individuale/profesionale ale membrilor asociației;
 • identifica si propune incheierea de parteneriate cu diverse organizatii;
 • poate delega atributiile sale sau parte din acestea unui alt membru din Consiliul Director, stabilindu-i limitele si competentele;
 • isi aduce contributia la indeplinirea obiectivelor Asociației REDACTIA ROPAGANISM; 
 • indeplineste orice alte atributii prevazute de lege,  Regulament de Ordine Interioara si prezentul statut.

Art.6.32. Presedintele,Directorul executiv, Secretarul general sunt alesi de catre membrii cu drept de vot ai Asociației  REDACTIA ROPAGANISM in cadrul Adunarii Generale extraordinare elective.

CAPITOLUL 7

ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE 

Art.7.1. Activitatea financiar-contabila a Asociației REDACTIA ROPAGANISM se desfasoara în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(1) Asociatia REDACTIA ROPAGANISM efectueaza plati si încasari, în lei sau valuta, prin casieria proprie sau prin virament din/in conturile deschise la bancile comerciale. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM si filialele sale pot detine conturi in lei sau valuta la orice banca din tara sau din strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare si a prezentului Statut.

(2) Pentru realizarea scopului si dupa caz, pentru efectuarea controlului financiar anual, Asociatia REDACTIA ROPAGANISM va putea angaja personal calificat, cu contract de munca sau de prestari servicii. Angajarea se face pri hotararea Consiliului Director.

(3) Asociatia REDACTIA ROPAGANISM poate angaja personal salarizat pentru activitatile sale. Pentru activitatile speciale (deplasari, etc.) se pot remite cheltuieli pe baza actelor justificative ori prin hotarârea Consiliului Director.

(4) Gestiunea Asociației REDACTIA ROPAGANISM se tine in conformitate cu legislatia in vigoare. Exercitiul financiar Incepe la 1 ianuarie si se Incheie la 31 decembrie. 

(5) Gestiunea financiara este realizata de catre personal calificat sau firma specializata in acest domeniu. Gestiunea financiara este controlata de Consiliul Director si cenzor. La solicitarea Adunarii Generale sau a Consiliului Director poate fi executat un audit financiar. 

(6) Filialele Asociației REDACTIA ROPAGANISM pot avea gestiune financiara proprie, cu respectarea legislatiei in vigoare si a prezentului Statut.

CAPITOLUL 8

RASPUNDEREA DISCIPLINARA

Art.8.1. Orice membru al Asociației REDACTIA ROPAGANISM raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentului statut, Regulamentului de Ordine Interioara, pentru nerespectarea hotararilor si actelor obligatorii adoptate de organele de conducere ale asociației.  

Art.8.2. Anchetarea abaterii si exercitarea actiunii disciplinare e de competenta Comisiei de disciplina.

Art.8.3. Membrii Comisiei de disciplina / Consiliului Director care sunt anchetati pot participa la dezbarile privind luarea deciziei de exercitare a actiunii disciplinare.

Art.8.4. In cadrul Asociației REDACTIA ROPAGANISM este organizata si functioneaza independent o Comisie de disciplina care analizeaza in prima instanta si in plenul sau, abaterile disciplinare savarsite de membrii asociației si intocmeste un referat pe care il propune spre validare Consiliului Director. 

Art.8.5. Contestatiile impotriva propunerilor pronuntate de catre Comisia de disciplina se judeca de catre Consiliul Director in plenul sau.

Art.8.6. Impotriva deciziilor disciplinare pronuntate de catre Consiliului Director, partea interesata se poate adresa instantelor de judecata in termen de 15 zile de la comunicare.

 Art.8.7. Procedura judecarii abaterilor disciplinare este stabilita prin Regulamentul de Ordine Interioara si se completeaza cu prevederile Codului de procedura Civila.

Art.8.8. Sanctiunile disciplinare sunt:

a) avertismentul;

b) interdictia de a primi medieri repartizate de catre Asociația REDACTIA ROPAGANISM; 

c) suspendarea pe o perioada determinata a dreptului de vot sau altor drepturi detinute de catre membrul sanctionat;

d) excluderea.  

Art.8.9. Deciziile de sanctionare se comunica in termen de 5 zile de la data emiterii si produc efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal cu semnatura de primire ori in caz de refuz al primirii prin scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta declarata de persoana sanctionata.

CAPITOLUL 9

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII Asociației REDACTIA ROPAGANISM: 

Art.9.1. Dizolvarea

Art.9.1.1. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM se dizolva:

 1. De drept;
 2. Prin hotararea Judecatoriei;
 3. Prin Hotararea Adunarii Generale.

Art.9.1.2. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM se dizolva de plin drept:

 1. Realizarea sau dupa caz imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 6 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. Reducerea numarului de asociati sub limita prevazuta de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de  3 luni.

Art.9.1.3. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, cand ASOCIAŢIA  a devenit insolvabila.

Art.9.1.4. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM se dizolva prin votul a 2/3 din numarul total al membrilor si neexercitarea dreptului de veto al Comitetului Membrilor Fondatori.

Art.9.2. Lichidarea

Art.9.2.1. In oricare din cazurile de dizolvare prevazute la articolul art.9.1., lichidarea partimoniului Asociației REDACTIA ROPAGANISM se face de lichidatori autorizati, persoane fizice sau juridice, numiti de Judecatorie sau, dupa caz, de Adunarea Generala.

Art.9.2.2. Mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor.

Art.9.2.3. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului si conform legislatiei in vigoare.

Art.9.2.4. Bunurile ramase in urma lichidarii Asociației REDACTIA ROPAGANISM se vor repartiza cu respectarea legii si potrivit hotararii Adunarii Generale.

Art.9.2.5. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociației REDACTIA ROPAGANISM din registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art.9.2.6. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei a carei circumscriptie teritoriala si-a avut sediul.

CAPITOLUL 10

ALTE PREVEDERI

Art.10.1. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM poate subventiona sau sustine material persoane fizice si juridice care contribuie la realizarea obiectivelor statutare.

Art.10.2. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM poate indeplini in vederea atingerii scopurilor prevazute de prezentul statut orice alte activitati permise de legislatia in vigoare.

Art.10.3. Asociatia REDACTIA ROPAGANISM se poate afilia sau adera la organizatii romane sau straine, nationale sau internationale in conditiile pastrarii autonomiei Asociației REDACTIA ROPAGANISM fata de acestea, cu conditia respectarii scopurilor si obiectivelor sale, in baza hotararii Adunarii Generale respectand legislatia in materie.

Art.10.4. Pentru realizarea scopurilor si activitatilor Asociației REDACTIA ROPAGANISM si dupa caz pentru efectuarea controlului financiar anual, asociația poate angaja personal specializat.

Art.10.5. Pentru realizarea scopului si dezvoltarea relatiilor cu institutii avand profil asemanator sau un obiect de activitate complementar din tara si strainatate Asociatia REDACTIA ROPAGANISM poate incheia prin reprezentantii sai conventii, protocoale, acorduri etc.

Art.10.6. Punctul de vedere oficial al Asociației REDACTIA ROPAGANISM se exprima in documentele adoptate si aprobate de organele de conducere ale acestuia. Opiniile exprimate in public de membrii reprezinta pareri personale ale acestora si nu angajeaza Asociatia REDACTIA ROPAGANISM.

Art.10.7. Orice alta forma de contestatie, cu exceptia celor reglementate de prezentul statut vor fi reglementate prin Regulamentul de Ordine Interioara.

Art.10.8. Prezentul statut se completeaza cu prevederile legii referitoare la Asociatii si fundatii, precum si ale altor reglementari legale in vigoare, aplicate persoanelor juridice de drept privat fara scop partimonial, ROI, Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei.