ACTUL CONSTITUTIV

Asociaţii prezentati in Anexa 1 adoptă prezentul act constitutiv.

Art.1. Denumirea asociaţiei.

Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA “REDACTIA ROPAGANISM”.

Această denumire se va regăsi de acum înainte în toate actele care emană de la asociaţie cu prilejul realizării obiectivelor propuse.

Art.2. Forma juridică.

ASOCIAŢIA REDACTIA ROPAGANISM este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000. 

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Bistrița.

Art.3. Sediul.

Sediul ASOCIAŢIA REDACTIA ROPAGANISM este în mun. Bucuresti, str. Grigore Ionescu, nr. 63, Sector 2, care va putea fi schimbat doar în baza deciziei Consiliului director.

În viitor asociaţia îşi va putea constitui, în baza hotărârii Adunării generale a asociaţiei, filiale cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale cu un număr de minim trei membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.   

Art.4. Durata.

Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat.

Art.5. Patrimoniul iniţial.

Patrimoniul iniţial, la data constituirii asociaţiei, este de 200 lei, alcătuit din aportul în numerar al asociaţilor fondatori. Fiecare asociat aduce ca aport în numerar la constituirea asociaţiei suma de 25 lei. 

Art.6. Scopul  si obiectivele asociaţiei.

Asociaţia a fost înființată în scopul promovării și apărărea libertății presei, a libertății de exprimare și a libertății de conștiință.

Asociaţia va reprezenta şi promova interesele comune ale membrilor săi; va edita publicații scrise ori electronice care să promoveze scopurile asociației, va realiza emisiuni audio-vizuale care să promoveze libertatea presei, va promova libertatea de exprimare și libertatea de conștiință, va organiza congrese, simpozioane, dezbateri și colocvii în conformitate cu scopurile asociației, va edita cărți, broșuri, CD-uri ori DVD-uri sau alte formate de comunicare menite să promoveze scopurile asociației, va dezvolta parteneriate cu alte organizații de media ori alte entități cu scopuri similare ori compatibile.

Art.7. Organele de conducere 

Organele de conducere , administrare şi control ale asociaţiei sunt Adunarea generală, Consiliul director.

7.1. Adunarea generală a asociaţilor este organul de conducere al asociaţiei alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi.

7.2. Consiliul director al asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. 

Componenţa consiliului director este următoarea:

Preşedinte: OLTEANU COSMIN

Vicepreședinte: CISLARU ADRIAN-EMIL

Secretar general: AGRIGOROAIEI MONA

Art.8. Clauze finale

Asociaţii desemnează în persoana d-lui Olteanu Cosmin, persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, acesta putând formula cereri şi semna declaraţii oriunde va fi necesar, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă.